امروز26اذرماه 1391ما درس علوم زمین نا آرام

راخواندیم معلم مان گفت: که باید صبحانه ببریم

امروزخیلی به ما خوش گذشت من باید چایی ولیوان میاوردم دوستم باید مربا و نان می اورد

امروزبه همه خوش گذشت.