ما در 11 مرداد ماه به همراه مادرم و پدر و برادرم به خانه ی خاله ی خود رفتیم در ابتدا من ودختر خاله ام کمی در درست کردن لازانیای تولد دختر خاله ام کمک کردیم . برای درست کردن پیتزا کمی خمیر میخوا ستیم ومن و دختر خاله ام رفتیم و خمیر نان از نانوایی گرفتیم.بعد از چند ساعت شوهر خاله  و پسر خاله ام آمدند .   بعد از خوردن لازانیا ما به فروشگاه خانه و کاشانه رفتیم و بعد هم به خانه بر گشتیم.

 

پایان