باز هم بوی مهر بوی مدرسه بوی خنده های دوستانه بوی درس ها جدید و جالب

ما مهر ماه درس ماه تلاش و ماه کوشش را به همه ی شما عزیزان تبریک میگم

این ماه ماه بسیار زیبایی برای من است چون امسال من هفتم شدم واین برای

 من خیلی خیلی مهم است.